Contact Me

I love helping my customers develop the tools they need to cope with all of life’s challenges. Contact me today to learn more and book a session.

ครูเก๋มีความรักในการช่วยเหลือทุกๆ ท่านในการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผ่านสถานการณ์ท้าทายของชีวิตไปได้ค่ะ ติดต่อครูเก๋สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และจองคอร์สในการฝึกอบรมต่างๆ ได้ค่ะ

  • facebook
  • instagram
  • youtube

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!